Coinranking API: simplest API for crypto prices
OKEx icon

THETA to BTC market on OKEx

Price and trading volume data of the Theta Token (THETA) to Bitcoin (BTC) market on OKEx exchange.
Recommended

About THETA/BTC

An overview of THETA/BTC on OKEx exchange, including rank. View the base and quote currency.

Price to USD $ 6.12
Close price 0.000154 BTC
Market rank 807
Exchange OKEx
Base currency THETA
Quote currency BTC

Volume statistics

Statistics of THETA/BTC showing trading, base, and quote volume in the past 24 hours.

24h trading volume $ 5.51 million
24h base volume 891,645.41 THETA
24h quote volume 138.22 BTC